Onze pedagogische visie is gebaseerd op een 7-tal hoofdlijnen:

  1. Kinderdagverblijf De ‘B’engeltjes werkt vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Onze opvang is gericht op het individuele kind.
  2. Wij gaan uit van een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid van ouders en kinderdagverblijf. Wij informeren ouders daarom ook actief over hoe wij als kinderdagverblijf werken en vanuit welke visie.
  3. Als leiding hebben wij een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak. Wij spelen in op de ontwikkeling van het kind en stimuleren de kinderen in hun individuele ontplooiing en behoeften.
  4. De binnen het kinderdagverblijf geldende regels en richtlijnen zijn voor alle kinderen van toepassing. Vertrekpunt van ons handelen blijft steeds het kind en de feitelijke situatie.
  5. Ieder kind heeft het recht om zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen. Dit betekent ondermeer dat kinderen zich ook moeten kunnen ontwikkelen in aanvulling op de thuissituatie. Regelmatige afstemming en uitwisseling tussen ouders en de leidsters over de kinderen vinden wij essentieel. De kleinschaligheid biedt ons een prima mogelijkheid om niet alleen de kinderen maar ook de ouders goed te leren kennen.
  6. Wij vinden het voor alle kinderen belangrijk om zelfvertrouwen te ontwikkelen en de zelfredzaamheid te stimuleren. Het regelmatig invullen van observatie formulieren helpt ons hierbij.
  7. We werken vanuit duidelijkheid en heldere regels. Op deze manier herkennen de kinderen bepaalde gewoontes en regels en weten ze waar ze aan toe zijn. Onderdeel hiervan is ook het werken met een vaste dagindeling. Dit geeft de kinderen structuur en regelmaat. Door deze regelmaat wordt er een veilig klimaat geschapen voor de kinderen en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Ondanks deze regels houdt opvoeden ook altijd in; ‘flexibel en met gezond verstand werken’. Als iets voor het ene kind goed is, hoeft dat voor het andere kind niet zo te zijn. Waar de ene opvoeder (ouder of leidster) succes heeft, kan het bij een ander soms geen effect hebben. Opvoeden gaat dus om het zoeken van een evenwicht tussen het werken vanuit een vaststaand kader en het leveren van maatwerk.